4 PILLARS

TO GROW YOUR BUSINESS QUICKLY AND SUSTAINABLY

This course covers every skill that you need to know the efficiency and ultimately improve your business

4 เสาหลัก – ก้าวสู่การเป็นสตาร์ทอัพชั้นยอด

การมีรากฐานที่มั่นคงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเติบโตของธุรกิจของคุณ “4 Pillars: Starting Your Great Startup” เป็นหลักสูตรที่จะมาปูรากฐานในหัวข้อต่างๆที่สำคัญ ที่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและเทคโนโลยี ผู้บริหารหรือพนักงานขององค์กรควรจะรู้ เพื่อนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งหมวดหัวข้อที่น่าสนใจในหลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มหัวข้อด้านการเงิน (Finance) กลุ่มหัวข้อด้านกฎหมาย (Law) กลุ่มหัวข้อด้านเทคโนโลยี (Technology) และกลุ่มหัวข้อทักษะสำคัญ (Essential Skills) โดยวิทยากรในหลักสูตรนี้ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยตรงในหัวข้อต่างๆ ที่พร้อมจะมาถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ

Individual Courses just what you are looking for

You can also only apply for the course you needed here:

Essential Skills

นอกจากความรู้ที่สำคัญในการทำธุรกิจแล้ว ยังมีทักษะทางด้านอื่นๆที่ผู้ประกอบการ ผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรจำเป็นต้องรู้เพื่อที่จะได้ดึงศักยภาพทางด้านความรู้และความคิดออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เช่น ทักษะด้านการนำเสนอและสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์โดยตรงจะนำความรู้และเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์มาแบ่งปันในคอร์สนี้

 

LAW

กฎหมายอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับใครหลายคน  แต่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ เหล่าผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์จาก Law Firm จะมาบอกเล่ากฎหมายที่สำคัญ ที่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำธุรกิจจำเป็นต้องรู้ ตั้งแต่เรื่องกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา การทำสัญญาเจรจาทางธุรกิจ ไปจนถึงเรื่องของการทำ Term Sheet ด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง

Finance

การวางเแผนและบริหารจัดการเงิน เป็นเรื่องพื้นฐานและสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ เหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการด้านบัญชี ด้านภาษี และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าธุรกิจ จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้กันแบบเจาะลึกว่าการบริหารเงินที่ดี จะทำให้ธุรกิจของคุณมั่นคงได้อย่างไร นอกจากนี้ ยังได้ผุู้มีประสบการณ์ตรงที่ผ่านการ Fundraising มาแล้ว จะมาถ่ายทอดเรื่องราวเหล่าต่างๆเกี่ยวกับการระดมทุนให้คุณได้รู้อีกด้วย

TECH

ในยุคปัจจุบัน การบริหารจัดการข้อมูลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว ในคอร์สนี้เรารวบรวมผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์จากทั้งด้าน Data Scientist  ด้าน Blockchain และ Smartcontract  มาบอกเล่าความสำคัญของการบริหารจัดการข้อมูล และการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์หรือปรับใช้กับองค์กรของคุณ

EXTRAS if you wish for the best of us

You can see even more details of our information below: