Title Finance 1600x250

Finance Finance course (10,000 Baht)

22 -30 August 2018

การวางเแผนและบริหารจัดการเงิน เป็นเรื่องพื้นฐานและสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ เหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการด้านบัญชี ด้านภาษี และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าธุรกิจ จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้กันแบบเจาะลึกว่าการบริหารเงินที่ดี จะทำให้ธุรกิจของคุณมั่นคงได้อย่างไร นอกจากนี้ ยังได้ผุู้มีประสบการณ์ตรงที่ผ่านการ Fundraising มาแล้ว จะมาถ่ายทอดเรื่องราวเหล่าต่างๆเกี่ยวกับการระดมทุนให้คุณได้รู้อีกด้วย

Course Details

Financial Statement Analysis for Entrepreneur

Wed 22 / 8 / 18
10.00-12.00

Photo_4.K.Peem

คุณภีม เพชรเกตุ

CEO & Founder, PUUN Intelligent Company Limited

คุณภีม ผู้ก่อตั้ง PEAK ที่พัฒนาระบบช่วยการบริหารจัดการงานด้านบัญชีและธุรกิจ จะมาถ่ายทอดหลักเบื้องต้นในการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินแบบเข้าใจง่าย 

 • MBA มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
 • Research Student on Entrepreneurship มหาวิทยาลัยชูโอะ ประเทศญี่ปุ่น
 • Bachelor of Accounting มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Tax Issues for Startup

Wed 22 / 8 / 18
13.00-15.00

Photo_5.Dr_.Yuttana 05

ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

CEO iTAX & อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.ยุทธนา (อาจารย์มิก) หนึ่งในทีมผู้พัฒนา iTAX แอปวางแผนภาษี จะมาให้มุมมองดีๆ ที่ทำให้เรื่องภาษีเป็นเรื่องเข้าใจง่าย

 • ปริญญาเอก Doctor of Juridical Science (Taxation), Southern Methodist University Dedman School of Law, มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา (ศึกษาเรื่องแนวทางป้องกันการเลี่ยงภาษีอากร)
 • ปริญญาโท LL.M. (Taxation), Southern Methodist University Dedman School of Law, มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Master of Arts in Diplomacy and International Studies,สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (ศึกษาเรื่องโอกาสสำหรับ E-commerce ในตลาดของประเทศกำลังพัฒนากับเทคโนโลยีและกฎหมาย)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยสยาม

Valuation

Wed 29 / 8 / 18
9.30-10.30

Photo_8.K.Jessada

คุณเจษฎา สุขทิศ

CEO & Co-founder, FINNOMENA

หลักการเรื่องของการประเมินมูลค่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญ คุณเจษฎาผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินการลงทุน จะมาอธิบายหลักการที่สำคัญในการประเมินมูลค่าธุรกิจ

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Fundraising for Startup

Wed 29/ 8 / 18
11.00-12.00

Photo_8.K.Jessada

คุณเจษฎา สุขทิศ

CEO & Co-founder, FINNOMENA

คุณเจษฎาจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการ Fundraising Startup ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตอนเริ่มก่อตั้ง การเจรจากับผู้ลงทุน รวมไปถึงข้อคิดดีๆ ที Startup ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินทุน

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Art & Science of IP Valuation for Startup

Thu 6/ 9 /18 (Move From 30 / 8 / 18)
13.00-14.00

Photo_10.K.Yingyong

คุณยิ่งยง ตันธนพงศ์พันธุ์

Intellectual Property Advisor, SCG

คุณยิ่งยง ตันธนพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของ SCG จะมาชวนคิดและชวนคุยในเรื่องการหามูลค่าของสิทธิบัตร ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าเพื่อประโยชน์ของ Fintech startup

 • LLM Harvard Law School
 • LLM Stanford Law School
 • Management Development Program Wharton School of Business, University of Pennsylvania