เปลี่ยนแปลงการเงินเพื่อทุกคน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของฟินเทคในประเทศไทย

เป้าหมายของเรา

เรามีพันธกิจที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงินในประเทศไทย

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทคแห่งชาติ

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทคแห่งชาติ เพื่อเป็นตัวเร่งสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฟินเทค และเป็นศูนย์บ่มเพาะหลักสำหรับผู้ประกอบการ

ระบบนิเวศฟินเทคแห่งชาติ

เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างระบบนิเวศฟินเทคในประเทศไทย อันประกอบด้วยฟินเทคสตาร์ทอัพ สถาบันการเงิน หน่วยงานกำกับดูแล ศูนย์บ่มเพาะ นักลงทุน และคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ

แผนพัฒนาฟินเทคแห่งชาติ

จัดทำแผนพัฒนาฟินเทคแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแผนงานหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมฟินเทคของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

 

FinTech has a chance to change the structure and solve economic problems because financial services fit well with the evolution of the electronic and digital economy, rather than other industries.

คุณกรณ์ จาติกวณิช
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สมาชิกของเรา

เรากำลังร่วมมือกับบริษัทและสถาบันชั้นนำในไทยพัฒนาฟินเทคไปด้วยกัน

สตาร์ทอัพ

Startups

ผู้ค้าทางธุรกิจ

Business Partners

สถาบันการเงิน

Financial Institutions

ผู้กำกับดูแล

Regulators

เข้าร่วมกับเรา

มาร่วมกับเราส่งเสริมอนาคตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน