ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมฟินเทคประเทศไทย

22 มีนาคม 2017
Share

ที่ ฟท. 16/2560

วันที่ 22 มีนาคม 2560

เรื่อง    ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมฟินเทคประเทศไทย
เรียน   ท่านสมาชิกสมาคมฟินเทคประเทศไทย

เอกสารแนบ 1. รายชื่อผู้สมัครกรรมการสมาคมฟินเทคประเทศไทย
2. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจเข้าประชุมแทนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

เนื่องด้วยสมาคมฟินเทคประเทศไทยกำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Auditorium C-Asean ชั้น 10 อาคาร Cyber World Tower ถนนรัชดาภิเษก โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 – 11.00 น.     ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วาระที่ 1 รายงานการดำเนินงานประจำปี 2559
วาระที่ 2 งบการเงินประจำปี 2559
วาระที่ 3 แต่งตั้งผู้สอบบัญช
วาระที่ 4 เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฟินเทคประเทศไทย
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

11.00 – 12.00 น.    สัมมนาพิเศษในหัวข้อ ‘ฟินเทค’ กับโอกาสการขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินในไทย โดยคุณสฤณี อาชวานันทกุล, บริษัท ป่าสาละ จำกัด

สมาคมฟินเทคประเทศไทยใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฟินเทคประเทศไทยดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 ในวันและเวลาดังกล่าว กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงของท่านสมาชิกมาในวันประชุม

สมาคมฟินเทคประเทศไทยจะส่ง QR Code (Ticket) Username และ Password ให้ท่านตามอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ก่อนการประชุม หากท่านสมาชิกไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมได้ 2 วิธีคือ 1. ส่งต่ออีเมล QR Code (Ticket) พร้อม Username Password ที่ใช้ในการออกเสียงให้ผู้รับมอบอำนาจใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมแทน หรือ 2.ทำแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ 2 และลงลายมือชื่อพร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้วมาลงทะเบียน

อนึ่ง สมาคมฟินเทคประเทศไทยขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบเกี่ยวกับการใช้สิทธิของสมาชิก ในการประชุมใหญ่ และการเลือกตั้งว่าตามข้อ 8 และข้อ 10.4 ของข้อบังคับของสมาคมฟินเทคประเทศไทย เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ออกเสียงลงคะแนน และลงมติในที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้สมาชิกสามัญผู้นั้นต้องไม่ค้างชำระค่าบำรุงสมาคม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณัฏฐานุช อนันตพันธุ์พงศ์)
เลขาธิการสมาคมฟินเทคประเทศไทย


เอกสารแนบและใบสมัครกรรมการ

เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ใบสมัครกรรมการบริหาร 1
ใบสมัครกรรมการอิสระ 1
ใบสมัครกรรมการอิสระ 2
ใบสมัครกรรมการอิสระ 3

Related Posts

bt_bb_section_bottom_right_section_coverage_image

Contact Us

Address

110/1 Knowledge Exchange (KX) Building, 13th floor, Krungthonburi Road, Banglamphulang, Klongsan, Bangkok, Thailand 10600

The information contained in this website is provided for informational purposes only and on an “as is” basis, without representation or warranty of any kind. Thai Fintech Association does not guarantee whether the information is correct or up-to-date.   no event shall Thai Fintech Association be liable to you or any person for any loss of business or profits, or for any indirect, incidental or consequential damages arising out of any use of, or inability to use, or for any other claim by you or any other person.

© Copyrights 2021 - All Rights Reserved - Thai Fintech Association