โครงการ 4Pillars และสมาคมฟินเทค เชิญดร.อัญชลิสา บรรยายให้ความรู้ด้าน Big Data

ดร. อัญชลิสา แต้กระกูล – อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มาให้ความรู้ด้าน Big Data แก่สมาชิกสมาคมฟินเทคประเทศไทย และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการนำ Big Data ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และเพิ่มศักยภาพให้กับวิชาชีพ โดยการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ชั้น 13 อาคาร KX (สมาคมฟินเทคประเทศไทย) ด้วยสมาคมฟินเทคตระหนักและเห็นความสำคัญของ Startup และผู้ประกอบยุคใหม่ จึงได้จัดหลักสูตรที่มีการบ่มเพาะจากผู้เชี่ยวชาญ มีชื่อเสียง และมากด้วยประสบการณ์มาร่วมให้ความรู้ในโครงการ 4 Pillar: Starting Your Great Startup ซึ่งทางสมาคมได้ตั้งใจจัดกิจกรรมส่งเสริม Startup เพราะเห็นถึงประโยชน์การแข่งขันทางธุรกิจในอนาคตทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อีกทั้งเป็นการผลักดันและพัฒนา Startup Ecosystem ตามภารกิจที่สมาคมฟินเทคประเทศไทย และในครั้งทางสมาคมฟินเทคประเทศไทยและโครงการ  4 Pillar: Starting Your Great Startup จึงได้เชิญผู้เชียวชาญด้าน […]